I naturmiljön i den södra Stavsuddaskärgården finns flera nyckelbiotoper utpekade. Dessa utgörs bland annat av betespåverkad ädellövskog på Oppholmen, lövskogslundar med stora botaniska värden och barrskog med rik mossvegetation på Tjägö, samt lövrika skogsbryn och strandnära barrskogar på Korsö och Grisselholmen. Södergrunden är ett område väster om Västra Delsholmen med flera trädlösa skär som utgör viktiga häckningslokaler för sjöfågel.

Tre områden är avsatta som naturreservat: Stavsudda-Tjägö, Stavsudda-Krokholmen samt Södra Stavsudda. Syftet med alla tre naturreservaten är att bevara viktiga skärgårdsområden för friluftslivet då det finns både bra naturhamnar och badplatser.

I Stavsuddaskärgården finns tre kulturmiljöer som är av lokalt intresse. Norra Stavsudda by har en blandad bebyggelse av äldre timmrade boningshus och ekonomibyggnader samt samt ett flerta villaliknande boningshus från omkring sekelskiftet. Flera båthus och bodar utgör ett viktigt inslag i miljön. De är bra exempel på de få permanenta bosättningar som gjordes på tidigare obebyggda öar i skärgården efter laga skifte. Skärgårdsbyn Södra Stavsudda har en bitvis tät och sammanhållen bykaraktär från sekelskiftet. Bebyggelsen på Korsö är huvudsakligen av samma karaktär och härstammar från en gård som flyttats ut från Södra Stavsudda i samband med laga skifte.

Befolkningens utveckling på öarna de senaste 15 åren har varit relativt stabil med cirka 60 invånare. År 2004 var invånarantalet 57 personer.

I Stavsuddaskärgården är delar av Karsholmen, Björkholm, Krokholm, Sandö, Tjägö och Oppholmen planlagda. Övrig bebyggelse är relativt utspridd bland öarna. Strandskyddet är upphävt inom planlagt område men omfattar i övriga delar både 100 och 300 meter. Cirka 9% av fastigheterna är permanentbebodda.

Kommersiell servivice finns i både den norra och södra delen av skärgården, men endast livsmedelbutiken på Södra Stavsudda är öppen året runt. Kommunala sopmajor finns på Norra och Södra Stavsudda samt på Krokholmen.

När det gäller kommunikation till skärgården trafikeras sju bryggor, varav sex i den södra delen, av Waxholmsbolaget året runt.

De tre naturreservaten i Södra Stavsudda är viktiga områden för friluftsliv och båtliv. På Norra Stavsuddafinns krog och kajakuthyrning. Det finns ett flertal ställen som erbjuder bed&breakfast, men däremot inga vandrarhem eller hotell.